Otázka 6: Kde lze umístit vodíkovou plnicí stanici?

Odpověď: Zařízení vodíkové plnicí stanice se umísťují ve venkovním prostoru tak, aby se případně uniklý vodík nemohl nebezpečným způsobem nahromadit v uzavřených stavebních konstrukcích. Některé části plnicí stanice mohou být instalovány v uzavřených prostorech, které musí být větrány podle předpisů a podmínek uvedených v Certifikované metodice výstavby a provozu plnicích stanic stlačeného vodíku pro mobilní zařízení v technických pravidlech vydaných Českým plynárenským svazem TPG 304 03. Vždy musí být nainstalovány samočinné ventily zajišťující automatické uzavření zdrojů vodíku v případě vzniku nebezpečné situace. Technologické části stanice musí být zajištěny proti přístupu nepovolaných osob.

Společnost APT, spol. s r. o. vyvinula sestavy vodíkových plnicích stanic, jejichž základní komponenty jsou umístěny v pohledných kontejnerech. Jedfnak jsou části stanice dobře chráněny před atmosférickými vlivy, zjednodušují instalaci na místě a zjednodušují projektovou přípravu. Příklad takové stanice umístěné v areálu společnosti ÚJV Řež je níže na fotografii. Designové pojetí kontejnerů společnost APT, spol. s r. o. řeší individuálně podle požadavků investora.

ÚJV

Malá vodíková plnicí stanice od společnosti APT umístěná v areálu ÚJV Řež. Na čelní stěně je umístěno výdejní zařízení pro vozy stojící na vodivé ploše (dva šedé kovové pásy v levé dolní části, propojené na uzemňovací soustavu stanice)