Otázka 9: U plnicích stanic vodíku jsou vyznačeny „Nebezpečné zóny“. Co to znamená pro provoz stanice a zákazníky?

Odpověď: Nebezpečná zóna je definována jako prostor, ve kterém je nebo se může vyskytnout výbušná atmosféra v takovém množství, že je potřeba přijmout speciální opatření při konstrukci, instalaci a používání plnicí stanice stlačeného vodíku.

Nebezpečná zóna může mít prostory zařazené do Zóny 0, ve které se vyskytuje výbušná plynná atmosféra trvale, nebo po dlouhé časové období, nebo velmi často.  Takové prostory se u vodíkových plnicích stanic v místě výskytu zákazníků a jejich vozidel, nevyskytují.

Zóna 1 představuje ten prostor, ve kterém je potřeba počítat s tím, že se výbušná atmosféra vyskytne příležitostně. Takový prostor je u plnicí stanice vodíku kolem plnicí rychlospojky v okamžiku připojování, plnění a rozpojování. Zóna 1je v podobě koule o poloměru 25 centimetrů.

Zóna 2 představuje ten prostor, ve kterém není potřeba počítat s tím, že se výbušná atmosféra vyskytne. Ale pokud přece jenom se vyskytne, pak s největší pravděpodobností pouze zřídka a během krátké doby. Zóna 2 je kolem výdejního stojanu do vzdálenosti 20 centimetrů od jeho povrchu do všech směrů.

Prostor bez nebezpečí výbuchu představuje ten prostor, ve kterém se nepředpokládá přítomnost výbušné atmosféry v takovém množství, aby musela být přijata speciální opatření při konstrukci, instalaci a používání vodíkové plnicí stanice. To jsou všechny ostatní prostory, které zákazník u plnicí stanice používá, s výjimkou výše uvedených malých zón. Prevencí proti nebezpečným situacím ale i nadále zůstává zákaz kouření, zákaz používání otevřeného ohně a zákaz těch činností, které by mohly iniciovat hoření v prostoru plnicí stanice. Prevencí jsou rovněž sofistikované konstrukční principy, použití kvalitních materiálů a důsledné funkční zkoušky při návrhu a stavbě vodíkových plnicích stanic společnosti APT, které garantují, že za běžných provozních stavů je stanice bezpečná. Pokyny pro správné použití plničky zákazníkem jsou multijazyčně vyvěšeny v prostoru stanice.